ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Ζακυνθινός™ Ιδιωτικές Έρευνες

Εγγυόμαστε πως πρωταρχική επιδίωξη και πρόθεσή μας συνιστά η δική σας εξυπηρέτηση με επαγγελματισμό, ευαισθησία και εχεμύθεια.

more
Εμπιστοσύνη


Το εύρος και το πολυσύνθετο των υποθέσεων που καταλήγουν στα γραφεία των ιδιωτικών ερευνητών δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν βάσει της υπάρχουσας νομοθεσία μόνον, καθώς αυτή κρίνεται αναγκαία αλλά όχι επαρκής συνθήκη για την κάλυψη της κάθε περίπτωσης χωριστά. Κατά συνέπεια, η διατύπωση αρχών εμπιστευτικότητας αλλά και ο προσδιορισμός του τρόπου εφαρμογής τους συνιστούν αποκλειστική αρμοδιότητα της κάθε υπεύθυνης επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση SPYro GRoup έχουμε πάρει την πρωτοβουλία καινοτομώντας στον κλάδο μας και δηλώνουμε τις παρακάτω δεσμεύσεις μας:1. Η Ζακυνθινός Detective  δεσμεύεται στην τήρηση απόλυτης μυστικότητας όσον αφορά στην υπόθεση  του «Εντολέα» χωρίς καμία απολύτως έννομη εξαίρεση. Το χρονικό διάστημα διατήρησης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών δεν είναι απαραίτητα πεπερασμένο, εξαρτάται βέβαια και από το εάν τα θέματα αυτά αποτελέσουν ούτως ή άλλως δημοσιοποιημένη κοινή γνώση, αλλά και τότε η Ζακυνθινός Detective δεν θα αναλάβει την ενεργή πρωτοβουλία της αποκάλυψης.2. Στο αρχικό στάδιο της πρώτης γνωριμίας – προσέγγισης με τον πελάτη – «Εντολέα», η Ζακυνθινός Detective χρειάζεται να καταγράψει διάφορες πληροφορίες, στοιχεία που, ουσιαστικά, μπορεί να καταθέσει μόνο ο «Εντολέας», προκειμένου αυτή, με τη σειρά της, να αξιολογήσει τα περιθώρια δράσης και να εκτιμήσει την, εκ μέρους της, δυνατότητα ανάληψης της υπόθεσης, υπό τους προδιαγεγραμμένους όρους που έχει θέσει ο «Εντολέας».3.   Εάν η ανάμειξη της Ζακυνθινός Detective στην διαδικασία διεκπεραίωσης της υπόθεσης του «Εντολέα» διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο ή όταν, απλά, ολοκληρωθεί, η Ζακυνθινός Detective αναλαμβάνει την άμεση, και άνευ όρων, επιστροφή στον «Εντολέα» (ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) των εγγράφων, εντύπων και λοιπών γραπτών πληροφοριών που περιήλθαν στην κατοχή της, ή την παραπομπή αυτών σε Καταστροφέα Εγγράφων, εφόσον αυτό αποτελεί αίτημα του «Εντολέα».4. Η παραπάνω επιλογή της καταστροφής των δεδομένων μετά το πέρας της διεκπεραίωσης της υπόθεσης ισχύει, πέρα από τις πρωτογενείς γραπτές πληροφορίες, και για όλα τα παράγωγα αυτών σε οποιαδήποτε μορφή και αν αυτά τυγχάνουν (φωτοαντίγραφα, προϊόντα ηλεκτρονικής σάρωσης, ηλεκτρονική αλληλογραφία και τα συναφή).5. Η Ζακυνθινός Detective δηλώνει απερίφραστα πως δεν θα αναθέσει εργολαβικά σε οποιονδήποτε άλλο φορέα (ιδιώτη ή σχετική επιχείρηση) πέρα από τους προκαθορισμένους συνεργάτες της, για τους οποίους έχει λάβει γνώση και ακριβή ενημέρωση ο «Εντολέας» και οι οποίοι έχουν δεσμευθεί με Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας, να αναμειχθεί στην υπόθεση του «Εντολέα», εκτός και αν ο ίδιος ο πελάτης το ζητήσει ή το εγκρίνει γραπτά.6. Η Ζακυνθινός Detective  δεν πρόκειται να αναλάβει υπόθεση που εν γνώσει της έρχεται σε σύγκρουση με το συμφέρον υπάρχοντος «Εντολέα» της, και του οποίου, μάλιστα, εκκρεμεί η διεκπεραίωση ενεργούς υπόθεσης, ούτε θα χρησιμοποιήσει επώνυμα πληροφοριακά στοιχεία απορρέοντα από ιστορική υπόθεση για την διεκπεραίωση μιας καινούργιας.